Učební plány

Učební plány Vám poskytnou informace o vyučovacích předmětech a hodinových dotacích týdně v jednotlivých ročnících.

Stavebnictví
Technické lyceum
Geodézie a katastr nemovitostí

Stavebnictví

36 - 47 - M/01 Stavebnictví

ŠVP: Pozemní stavitelství,
počítačová grafika a design

Platnost: od 1. 9. 2016

Počet týdenních vyu. hodin v ročníku
1. Všeobecné vzdělávací:18151215
český jazyk a literatura3333
anglický jazyk3334
matematika4435
fyzika22--
chemie a ekologie2---
dějepis21--
občanská nauka--11
tělesná výchova2222
2. Odborné:14162118
pozemní stavitelství3454
stavební mechanika22--
stavební konstrukce--34
stavební provoz---3
konstrukční cvičení1234
odborné kreslení1---
stavební materiály1---
technická měření-2--
inf. a kom. technologie22--
geodézie--3-
ekonomika--3-
deskriptivní geometrie--21
CAD systémy-2--
počítačová grafika--2-
rekonstrukce a grafický design---2
architektura2---
praxe22--
3. Nepovinné:3441
německý jazyk222-
ruský jazyk111-
ruský jazyk pokročilí111-
technická angličtina-11-
sportovní a pohybové aktivity1111

Pozn.: Žáci si mohou zvolit pouze jeden jazyk jako nepovinný předmět.

Technické lyceum

78 - 42 - M/01 Technické lyceum

ŠVP: Technické lyceum a architektura

Platnost: od 1. 9. 2016

Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku
1. Povinné:32333227
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk č. 1 (AJ)3334
dějepis21--
občanská nauka--11
ekonomika--3-
tělesná výchova2222
matematika4445
fyzika3333
chemie322-
biologie a ekologie3---
architektura22--
technické kreslení22--
deskriptivní geometrie--22
CAD systémy--22
inf. a kom. technologie2222
cizí jazyk č. 2 (NJ)3333
technické měření-2--
stavební mechanika-22-
stavitelství-2--
2. Výběrové - volitelné:--22
konstr.cvičení seminář--2-
počítačová grafika a design---2
architektura seminář--22
3. Nepovinné:3441
ruský jazyk111-
ruský jazyk pokročilí111-
sportovní a pohybové aktivity1111
technická angličtina-11-

Pozn.: Ve 3. ročníku si žáci volí 1 volitelný předmět, který zůstává i pro 4. ročník. Na konstukční cvičení – seminář ve 3. ročníku automaticky navazuje ve 4. ročníku předmět počítačová grafika a design.

Geodézie

36 - 46 - M/01 Geodézie
a katastr nemovitostí

ŠVP: Geodézie a geoinformatika

Platnost: od 1. 9. 2016

Počet týdenních vyuč. hodin v ročníku
1. Všeobecné vzdělávací:18151215
český jazyk a literatura3333
cizí jazyk3334
občanská nauka--11
dějepis21--
matematika4435
fyzika22--
chemie a ekologie2---
tělesná výchova2222
2. Odborné:15172116
deskriptivní geometrie21--
inf. a kom. technologie232-
počítačová grafika--3-
kartografické rýsování22--
geodézie4434
geodetické výpočty-222
tvorba map2233
ekonomika--3-
katastr nemovitostí---2
praxe3355
3. Nepovinné:3441
ruský jazyk111-
ruský jazyk pokročilí111-
sportovní a pohybové aktivity1111
technická angličtina-11-